Analysis
×
Boris Markovich Nemik
Last position: Minister (Ministry of Health of the Krasnoyarsk Territory)
Mikhail Mikhaylovich Kotyukov
Main activity:Politician
28
Govorushkina Natalia
Vladimirov Vladimir
Regionalnoye government
Government Agency