Analysis
×
Vasily Golubev
Last position: Governor (Government of the Rostov region)
43
Vladimir Okunev
Last position: Minister (Ministry for transport of the Rostov region)
Volodina Inna
Ladyukova Anna