Media Score: Low /
Valery
Tsepelev
Last position: Chief (Federal state-financed institution "Severo-Zapadnoye administration office po gidrometeorologii i monitoringu okruzhayushchey sredy")
Hot news
In headlines
No stories about this object.