Balakhna region of the Nizhny Novgorod Region

Official source