"ivolga-2022": students of PIU THE RUSSIAN FEDERATION ACADEMY NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC SERVICE AT PRESIDENT THE RUSSIAN FEDERATION, ACADEMY AT PRESIDENT THE RUSSIAN FEDERATION, RANEPA, FEDERAL STATE-FUNDED EDUCATIONAL INSTITUTION FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION "ROSSIYSKAYA ACADEMY NARODNOGO ECONOMY I GOSUDARSTVENNOY SLUZHBY PRI PREZIDENTE ROSSIYSKOY FEDERATSII" returned with victories

Show original
The driver of VAZ was lost...