What changes wait for Kazakhstan citizens in FEBRUARY 2022

@Zakon.kz Novosti prava
Show original
What changes wait for Kazakhstan citizens in FEBRUARY 2022 Education the list of leading foreign HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, recommended for training according to the Bolashak program Is expanded. Now in it 214 educational institutions. A number of the Russian HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS is added: Moskovsky state university named after M. V. Lomonosova, Moscow State University named after M. V. Lomonosova, Moskovsky university or Moscow State University, MGTU of N. E. Bauman, MIPT, NIYAU MIFI, FEDERALNOYE GOSUDARSTVENNOYE AUTONOMNOYE OBRAZOVATELNOYE UCHREZHDENIYE VYSSHEGO OBRAZOVANIYA "NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY "HIGH SCHOOL EKONOMIKI", MGIMO MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS RUSSIA, Sankt-Peterburgsky gosudarstvenny university, St. Petersburg university or St.Petersburg State University. The Instruction on formation of the list of leaders is also changed...