Analysis
×
Aleksey Dodatko
Last position: Chairman (Legislative Assembly of the Krasnoyarsk Territory)
8
Damov Sergei
Klimenko Alexander
"United Russia"
Political ideology:Centrism, liberal conservatism, etatism
22
Krayevoye zaksobraniye
Government Agency