Analysis
×
Igor Aleksandrovich Drozdov
Last position: Chairman of the board (Fund "Skolkovo")
10
Fund "Skolkovo"
Main activity:Finance
189