Analysis
×
Andrey Vorobyev
Last position: Governor (Government of the Moscow region)
122
 Anna Krotova
Last position: Vice-chairman (Government of the Moscow region)
Kaklyugina Irina