Analysis
×
Vladimir Nikolaevich Sharypov
Last position: Mayor (Administration of Ivanovo)
8
Vinogradov Kirill
Bazhenova Victoria
Kupreev Youri
Kapitanova Paulina