Where in Tula will disconnect the electric power on March 20

Show original
To "Tulgorelektroset" report about planned works. 9:00 — 13:00 items. Youzhny: st. 2nd Ovrazhnaya, 1, 2, 3; Rabochaya St., 1-19; Zelyonaya St., 1-13; Transportnaya St., 15-23; Klubnaya St., 15-27 (nechetn. ) 27-a, 4-14 (chetn. ) 20, 22, 24, 26; Lesnaya St., 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10-a, 10-b; Shakhterskaya St., 10-28 (chetn. ) ; Tsentralnaya St., 3-15 (nechetn. ) 6-16 (chetn. ) 28; Sovetskaya St., 1, 3 9:00 — 17:00 Kaminsky St., 47, 47-a, 49ul. Lenina, 28, 30ul. Freedoms, 2p. Skuratovo: item. October, 193-a, 193-238; item 2nd Western: Novoselov St., 1, 7, 15, 17; Barkhatny Lane, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30ul. Gastello...