"Vancouver" conceded to "Vegas", at Kuzmenko Andrey and Ilya Mikheev 3 points for two

@AllHockey.Ru
Show original
" Hockey club "Vankuver Kenaks‎"" on the ice lost Hockey club "Vegas Golden Nayts" in a match Championship of National hockey league. Forward of "Vancouver" Kuzmenko Andrey Kuzmenkonabral 2 (1%2B1) point. Forward of "Vancouver" Ilya Mikheev Mikheevotmetilsya goal pass. The forward of "Vancouver" Vasilii Aleksandrovich Podkolzin Podkolzinochkov did not gather. " Kenaks " - Hockey club "Vegas Golden Nayts" - 4:5 (0:0, 1:2, 3:3) Washers threw Hockey club "Vankuver Kenaks‎" (Bezer, Hughes), 31:48 1:1 Stone (Aykel, Martinez), 34:52 1:2 Karrye (Aykel, Pyetrandzhelo), 35:41 2:2 Croat (Miller, Stillman), 41:47 3:2 Shenn (Hughes, Lazare), 43:35 4:2 Pettersson (Ilya Mikheev, Kuzmenko Andrey), 46:11 4:3 Karrye (Martinez...