The head Bashkultnaslediya Polstovalov Oleg is transferred to work to Moscow

@Moskva.ru
Show original
The head Bashkultnaslediya Polstovalov Oleg leaves...