The vessel "Valdai" will start plying from Nizhny Novgorod in the Ivanovo Yuryevets

Show original
Nizhny Novgorod. MAY 20. INTERFAX-VOLGA REGION - the Valdai 45P Hydrofoil will go on May 29 to the first flight from Nizhny Novgorod in Yuryevets, the press service of the Nizhny Novgorod governor on Friday reports...