Under a lying stone

@Smolenskaja gazeta
Show original
Excursion of the journalist on old Smolensk cemeteries...
Analysis
×
Lashez Per
Abramov Elizabeth
Ivanova Marfa
Filippov Pawel
Grechishnikov Valery